DOGOVOR O PRENOSU AVTORSKIH PRAVIC

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Ta dogovor se sklene med avotrico_jem, katere_ga dela so bila izbrana na Odprtem pozivu umetnicam_kom za prikaz umetniških kategorij in lastnikom portala Artopolis.

Avtor_ica svoje osebne podatke vpiše preko digitalnega vmesnika, ki vključujejo: Ime, Priimek, Datum rojstva (za preverbo polnoletnosti), E-poštni naslov, Naslov stalnega prebivališča, Poštno številko in Mesto.

Vsi navedeni podatki se obdelujejo izključno za namen tega dogovora in v skladu s splošnimi pogoji portala.

Lastnik in upravljavec portala je Matej Tomažin – Samozaposleni v kulturi, Male Braslovče 10b
3314 Braslovče,
 matična št.: 2590352000, davčna št.: 47515562, tel. št.: +386 (0) 69 916 219, e-pošta: matej@artopolis.si.

Stranki uvodoma ugotavljata, da:

– je upravljavec lastnik portala Artopolis, kjer izvaja portal za umetnice in umetnike; začrtan kot spletna platforma za objavo portfoliov in prodajo in nakup umetniških del slovenskih ustvarjalcev in ustvarjalk; 

– želi upravljavec s promocijo umetniških del ponovno aktualizirati slovensko umetniško produkcijo in preko vzpostavitve zdravega in delujočega zasebnega umetniškega trga v Sloveniji zagotoviti podporo slovenskim ustvarjalcem in ustvarjalkam, za normalno in samozadostno delovanje umetniške produkcije v Sloveniji; 

– je avtor_ica umetnica_k, ki želi preko sodelovanja s portalom Artopolis promovirati svojo umetniško dejavnost in izražanje; 

– s sklenitvijo tega dogovora želita stranki doseči promocijo del avtorice_ja in ustvariti vsesplošno povišanje medijske, spletne in fizične prisotnosti umetničinih_kovih umetniških del ter posredno promocijo portala preko vseh digitalnih, tiskanih in ostalih distribucijskih medijev. 

Z namenom ureditve medsebojnih razmerij stranki sklepata ta dogovor o prenosu avtorskih pravic. 

II. AVTORSKO DELO

 

S tem dogovorom se avtor_ica obvezuje, da bo na upravljalca prenesla_el določene pravice za določeno avtorsko delo, za katero v digitalnem vmesniku vnese naslednje lastnosti:

– naslov dela,

– fotografijo dela,

– medij in tehniko dela,

– mere dela in,

– leto nastanka.

Stranki ugotavljata, da ima navedeno delo značaj avtorskega dela iz 2. odstavka 5. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) (ZASP).

 

III. AVTORSKE PRAVICE

 

Avtor_ica dela izjavlja, da je lastnica_k pravic tako fotografske upodobitve dela kot tudi dela samega. Avtor_ica obdrži na avtorskem delu, ki je predmet tega dogovora, vse moralne avtorske pravice.

Avtor_ica s tem dogovorom prenese zgolj materialne avtorske pravice:

– reproduciranja,

– prenašanja,


– javnega prikazovanja,

– dajanja na voljo javnosti,

– predelave in

– distribucije

in to neizključno, teritorialno in časovno neomejeno, na upravljavca.

Avtor_ica izrecno dovoljuje upravljavcu, da avtorsko delo ali njegove dele objavi v tiskani, elektronski ali drugi obliki oz. jih kako drugače javno priobči, vendar zgolj, če so dela opremljena s pripisom imena avtorice_ja ter, glede na presojo upravljavca, ostale opisne značilnosti del, predvsem naslov in letnico nastanka.

Avtor_ica soglaša, da lahko upravljavec pridobljene materialne pravice na avtorskih delih prenese na tretje osebe zgolj v primeru, kjer prenos ne predstavlja jasnih sprememb ali odstopanj od namenov in ciljev, definiranih v tem dogovoru.

IV. PRENOS AVTORSKIH PRAVIC

 

Avtor_ica omenjene pravice v tem dogovoru upravljavcu izroči ob prejemu potrditvenega e-poštnega sporočila, pri čemer se na strežniku lastnika zabeleži vnos vseh zahtevanih podatkov iz tega dogovora.

V. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

 

Upravljavec se obvezuje z uporabo avtoričinega_jevega dela promovirati in izpostavljati ter s tem pospeševati promocijo dobrega imena avtorice_ja. 

Upravljavec bo avtorsko delo, ki je predmet tega dogovora, preko svojih digitalnih promocijskih kanalov objavil najkasneje v roku 14 dni od prejemu soglasja za vsako posamezno delo v tej pogodbi, vendar si pridržuje pravico, če okoliščine objave niso idealne, ali če ocenjuje, da bi lahko kasnejša objava potencialno predstavljala večjo korist za avtorico_ja in upravljavca, da objavo izvede kasneje, samovoljno in časovno nedoločeno. 

V primeru, da avtor_ica izpolni dodatna navodila glede navedbe imena, družbenih omrežij in navedbe spletnega mesta, bo upravljavec pri vseh objavah in po lastni presoji skušal uporabiti naslednja morebitna navodila za navedbo avtorice_ja:

– umetniško ime avtorice_ja ali ime njene_gove umetniške znamke,
– spletno mesto avtorice_ja,
– Facebook profil ali stran avtorice_ja in
– Instagram profil avtorice_ja.

VI. DOPOLNITVE TEGA DOGOVORA

 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spremembe ali dopolnitve te pogodbe sklenili v pisni obliki kot aneks k temu dogovoru. 

 

VII. RAZLAGA DOLOČIL

 

Za razlago določil, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se smiselno uporablja ZASP. 

 

VIII. REŠEVANJE NESPORAZUMOV ALI SPOROV

 

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bodo spori posredovani krajevno in stvarno pristojnem sodišču.

 

IX. PREVERBA PODATKOV

 

Digitalni obrazec za namene preverbe podatkov uporablja dva glavna načina za prepoznavanje napak pred oddajo obrazca:

1) Pri vsakem polju so definirani osnovni parametri, ki izhajajo iz formalnih lastnosti zahtevane informacije oz. sklopa informacij (npr. telefonska št., ki mora biti sestavljena in točno 9 numeričnih znakov od 0 do 9, od katerih je lahko prvi znak zgolj 0.

2) Vsako polje ima varnostno komponento, ki ob potrditvi točnosti in resničnosti podatkov ter pritisku na gumb “Pošlji” preveri vse podatke — v primeru, da podatek manjka oz. ga sistem prepozna kot morebitno napačnega, o tem preko visoko kontrastnega opozorila v besedi opozori uporabnico_ka ter ga usmeri do polja, ki ga je potrebno popraviti. V primeru nepravilno ali napačno vnesenih podatkov, ki ne ustrezajo obema parametroma hkrati, oddaja obrazca ni mogoča.

X. IZVODI IN HRAMBA PODATKOV

 

 

Od digitalne kopije dogovora lahko avtor_ica od lastnika kadarkoli zahteva originalno kopijo preko poslanega dopisa preko e-pošte.

Lasnik se obvezuje, da v roku najkasneje 14 dni od prejema takšnega zahtevka od avrotice_ja dela,  avtorici_ju posreduje digitalno kopijo dogovora.

 

XI. ODGOVORNOST AVTORICE_JA

 

Ker je vsak digitalni sistem orodje, ki ga je potrebno uporabljati po navodilih upravljavca, ki se nahajajo v obrazcu, uporabnica_k z označbo polja [preverjeni-podatki] in s strinjanjem s temi pogoji prevzema odgovornost do morebitno povzročene škode lastniku portala, upravljavcu portala ali katerikoli tretji osebi, ki bi zaradi namerno površne in/ali nepravilne navedbe kateregakoli zahtevanega podatka v obrazcu lahko bila oškodovana.

 

XII. POTRDITEV IN VELJAVNOST DOGOVORA

 

Ko avtor_ica sprejme vse pogoje tega dogovora preko digitalnega vmesnika in ga potrdi preko klika na gumb “Pošlji”, se generirajo številka dogovora, datum in čas privolitve in se vsi zahtevani podatki zabeležijo na strežniku lastnika portala in potrditev izvedenega postopka prejme avtor_ica na e-poštni naslov, ki ga je navedla_el v digitalnem obrazcu.

Ta dogovor začne veljati od začetka dne na datum tega dogovora in ko obe stranki prejmeta kopijo tega dogovora.